AMT 01 - Kopia

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krze Duże, adres: Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034008, NIP: 5220011385, REGON: 010377270 („Administrator”).

2. Pana/Pani dane osobowe zbierane są w celu ich przetwarzania na potrzeby marketingu produktów i usług własnych przez Administratora.

3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, może się Pan/Pani kontaktować pod adresem pocztowym siedziby Administratora, jak również adresem pocztowym Biura Zarządu Spółki przy ul. Bokserskiej 66, 02-690 Warszawa oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: dataprotection@dryvit.pl

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się na podstawie Pana/Pani zgody – art. 6 lit. ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), którą wyraża Pan/Pani zaznaczając znakiem „x” w check box. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

5. Do kategorii odbiorców Pana/Pani danych osobowych mogą należeć podwykonawcy, którym Administrator powierzy do przetwarzania ww. dane w celu realizacji działań marketingowych produktów i usług własnych Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane wszelkim podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Wobec tych państw nie została wydana przez Komisje Europejską decyzja uznająca, że państwa te zapewniają odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu europejskich przepisów o ochronie danych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie przed wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych.

Bezpieczeństwo Pana/Pani danych jest dla nas najwyższym priorytetem, jeśli jednak uzna Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe naruszone zostały przez Administratora przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Szczegóły na naszej stronie internetowej pod adresem http://dryvit.pl/polityka-prywatnosci oraz http://dryvit.pl/rodo