Polityka prywatności


Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.

Informacja o polityce prywatności

Dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych i prywatności, Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. („Spółka”, “nas”, „my”) uznaje się za „Administratora danych” w odniesieniu do Danych osobowych, które gromadzi, wykorzystuje i którymi zarządza zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności („Informacja”).

Spółka jest częścią międzynarodowej grupy spółek stowarzyszonych, która posiada bazy danych w różnych krajach, z których część jest obsługiwana przez spółki stowarzyszone, a część przez osoby trzecie w imieniu Spółki lub jej spółek stowarzyszonych.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas ważna. Zobowiązujemy się do ochrony wszystkich Danych osobowych przekazywanych nam przez osoby, z którymi prowadzimy interesy, odwiedzających jak i użytkowników naszych witryn internetowych, jak i w inny sposób. Dane osobowe to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby żyjącej i identyfikujące ją bezpośrednio, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, lub pośrednio, takie jak adres protokołu internetowego (IP), numer telefonu, przedział wiekowy itp. Dane osobowe są uzyskiwane poprzez śledzenie korzystania z witryny lub gdy dobrowolnie przekazują nam Państwo te informacje, na przykład wypełniając formularze na stronie internetowej.

Niniejsza Informacja wyjaśnia, jakie Dane osobowe i Dane nieosobowe gromadzimy zarówno w Witrynie, jak i w inny sposób, w jaki sposób możemy je wykorzystywać i zarządzać nimi oraz jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do Państwa Danych osobowych. Przed przekazaniem nam jakichkolwiek Danych osobowych lub przeglądaniem naszej strony internetowej, należy przeczytać niniejszą Informację w całości i upewnić się, że są Państwo zadowoleni z naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Należy pamiętać, że nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Te strony osób trzecich nie podlegają niniejszej Informacji i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i bezpieczeństwa każdej odwiedzanej strony internetowej. Jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie za zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych, które gromadzimy i nie mamy żadnej kontroli nad działaniami osób trzecich w odniesieniu do Danych osobowych.

Objaśnienie terminów zdefiniowanych w niniejszej Informacji znajduje się w Słowniczku.

Czyje Dane osobowe gromadzimy?

Spółka gromadzi Dane osobowe od różnych osób fizycznych w kontekście swojej działalności gospodarczej, w tym od:

 • Pracowników;
 • przedstawicieli naszych dostawców, klientów i innych kontaktów biznesowych;
 • wykonawców;
 • użytkowników naszej strony internetowej;
 • konsumentów;
 • osób, które kontaktują się z nami w dowolny sposób; oraz
 • osób ubiegających się o pracę.

W jaki sposób gromadzimy Państwa Dane osobowe

Uzyskujemy Dane osobowe, które Państwo nam świadomie i dobrowolnie ujawniają, zarówno online, jak i offline. Na przykład gromadzimy Dane osobowe, gdy Państwo:

 • odwiedzają naszą stronę internetową i/lub wypełniają jeden z naszych formularzy internetowych (np. korzystając z naszego serwisu “Zapytaj Eksperta”);
 • kontaktują się z naszymi centrami obsługi klienta lub proszą o informacje w inny sposób;
 • odwiedzają naszą siedzibę;
 • składają u nas zamówienie;
 • podają nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem wizytówki lub w inny sposób;
 • wypełniają ankietę;
 • komunikują się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych, aplikacji innych firm lub podobnych technologii;
 • odwiedzają jeden z naszych targowych liczników na wystawie.

Możemy również zbierać informacje otrzymane od osób trzecich, na przykład dotyczące korzystania przez Państwa z innych stron internetowych, które prowadzimy, oraz od powiązanych osób trzecich, takich jak podwykonawcy.

Jakie Dane osobowe zbieramy

Spółka może gromadzić od Państwa szereg Danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, płeć, stanowisko, identyfikacja fotograficzna, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub służbowy oraz inne dane kontaktowe, szczegóły Państwa zainteresowań, komunikaty z Państwem (w tym notatki z rozmów telefonicznych lub spotkań) oraz informacje finansowe i dotyczące płatności.

Kiedy korzystają Państwo z naszej Witryny, zbieramy pewne standardowe informacje, które są wysyłane przez Państwa przeglądarkę do naszej Witryny. Są to informacje techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język, ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i wszelkie odsyłające adresy stron internetowych.

Cele, dla których przetwarzamy Państwa Dane osobowe

Przetwarzamy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • dostarczanie Państwu informacji o produktach i usługach oraz spełnianie Państwa próśb o produkty i usługi;
 • przekazywanie odpowiedzi na Państwa pytania;
 • prowadzenie badań i reklam;
 • kontaktowanie się z Państwem w sprawie ulepszonych produktów lub ich zastosowań;
 • przekazywanie Państwu biuletynów elektronicznych;
 • wysłanie wiadomości e-mail;
 • umożliwienie Państwu udziału w pomocy technicznej online
 • powiadamianie o wszelkich zmianach w Państwa usługach i dostarczanie informacji na temat podobnych towarów i usług, które mogą być interesujące;
 • administrowanie i zarządzanie gwarancjami;
 • komunikowanie się z Państwem i osobami trzecimi;
 • umożliwienie udziału w promocjach, loteriach lub udzielenie zgody;
 • administrowanie naszą stroną internetową i pomoc w ulepszaniu naszych produktów i usług;
 • umożliwienie zgłaszania problemów z naszą stroną internetową;
 • przeprowadzanie analiz w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej;
 • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami; oraz
 • inne cele biznesowe, w tym negocjowanie, zawieranie i wykonywanie umów, zarządzanie kontami i rejestrami, dostosowywanie Treści licencjonowanych (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach korzystania z witryny), wspieranie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, dochodzenia prawne, regulacyjne i wewnętrzne, ogólne cele biznesowe i administracja długiem.

Należy pamiętać, że nie można komunikować się z nami poprzez “Kontakt” lub linki wsparcia na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bez podania pewnych danych osobowych. Jeśli skontaktują się Państwo z nami lub z naszymi usługodawcami, zostanie zachowany zapis tej sesji lub korespondencji.

Rekrutacja

Podczas aplikowania o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób, będziemy gromadzić dodatkowe, bardziej szczegółowe Dane osobowe, takie jak Państwa kwalifikacje, historia kariery, referencje od innych firm oraz notatki z rozmów kwalifikacyjnych. Możemy również poprosić Państwa o inne informacje, na przykład o zainteresowania i rodzaje pracy, którymi są Państwo zainteresowani. Wszelkie Dane osobowe przekazane nam przez Państwa w związku z ofertą pracy będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Informacją.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa Danych osobowych przez Spółkę

W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Spółka jest zobowiązana do określenia podstawy prawnej przetwarzania Państwa Danych osobowych. Zgodnie z celami, dla których gromadzimy i wykorzystujemy Państwa Dane osobowe, jak określono powyżej, podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych osobowych przez Spółkę jest zazwyczaj jedna z poniższych podstaw prawnych:

 • Państwa zgoda;
 • wykonanie umowy zawartej przez nas z Państwem lub innymi osobami fizycznymi;
 • uzasadnione interesy biznesowe Spółki lub osób trzecich (na przykład w zakresie utrzymania i promocji działalności poprzez zapewnienie klientom możliwości uzyskania informacji zwrotnych); lub
 • przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

Komu udostępniamy Państwa Dane osobowe?

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy spółek stowarzyszonych, która posiada bazy danych w różnych krajach, z których część jest obsługiwana przez spółki stowarzyszone, a część przez osoby trzecie w imieniu Spółki lub jednej z naszych spółek stowarzyszonych. Możemy przekazywać Państwa dane do jednej lub większej liczby takich baz danych poza Państwa krajem zamieszkania , potencjalnie również do krajów, które mogą nie wymagać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w porównaniu z poziomem ochrony zapewnianym w Państwa kraju. Jednakże Spółka i jej podmioty stowarzyszone ustanowiły kontrole wymagane przez obowiązujące prawo w celu zabezpieczenia posiadania i przekazywania Danych osobowych. Poniżej przedstawiono przykłady, w jaki sposób i dlaczego Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane:

Spółka może udostępniać Państwa Dane osobowe osobom ze spółki macierzystej, spółek zależnych i stowarzyszonych, które „muszą wiedzieć” o tych danych ze względów biznesowych lub prawnych, na przykład w celu realizacji funkcji administracyjnej, takiej jak przetwarzanie faktur lub kierowanie zapytań, które zostały wysłane do odpowiedniego działu lub spółki stowarzyszonej.

Możemy ujawnić Państwa Dane osobowe osobom trzecim, w tym władzom, doradcom Spółki, dostawcom usług IT i osobom trzecim zaangażowanym przez Spółkę lub jej podmioty stowarzyszone w celu świadczenia żądanych przez Państwa usług, ochrony praw własności intelektualnej do wszelkich materiałów wyświetlanych lub w inny sposób dostępnych na stronie internetowej Spółki, w celu uzyskania porady prawnej lub innej profesjonalnej porady, w odpowiedzi na żądanie prawne lub w celu wykonania zobowiązania prawnego, lub w celu egzekwowania Warunków korzystania z strony internetowej Spółki.

Możemy ujawnić Państwa Dane osobowe osobom trzecim w przypadku sprzedaży, kupna lub połączenia dowolnej firmy lub aktywów, w tym potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.

Za Państwa zgodą możemy ujawnić Państwa Dane osobowe osobom trzecim oferującym produkty, które mogą Państwa zainteresować. Firmy te mogą skontaktować się z Państwem bezpośrednio w sprawie ofert produktów lub przykładowych ofert, spersonalizowanych ofert i informacji lub poprosić o opinię na temat produktów i programów, które mogą być dla Państwa interesujące.

Ponieważ Spółka działa globalnie i jak wcześniej wyjaśniono, możemy udostępniać Dane osobowe, które nam Państwo podają, dowolnej spółce stowarzyszonej w dowolnym miejscu na świecie. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych i nie mogą ich wykorzystywać do celów innych niż określone w niniejszej Informacji.

Możemy podjąć decyzję o umożliwieniu użytkownikom dzielenia się komentarzami, postami, referencjami lub innymi informacjami. Jeśli zdecydują się Państwo przekazać nam takie informacje, mogą one być ogólnie dostępne. Informacje podawane w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby mające do nich dostęp.

Nasi pracownicy mogą korzystać z urządzeń osobistych w celu uzyskania dostępu do naszych systemów zawierających Państwa Dane osobowe, dlatego też Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem usługodawców lub do usługodawców, którzy podpisali z naszymi pracownikami umowy na przykład na dane komórkowe.

Możemy być zobowiązani do udostępniania Państwa Danych osobowych w celu wykonania nakazu sądowego, przestrzegania prawa lub procesu sądowego, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na żądania rządu lub organów regulacyjnych. Ujawnienie może być również konieczne, jeśli mamy powody sądzić, że jest ono niezbędne do identyfikacji, skontaktowania się lub podjęcia kroków prawnych w celu wyegzekwowania praw Spółki, w tym przeciwko Państwu lub osobie trzeciej, z powodu braku płatności, naruszenia jakiejkolwiek umowy z nami. Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe w celu ochrony bezpieczeństwa Spółki, naszych klientów lub innych osób, lub w celu zapobiegania szkodzie lub ingerencji w nasze prawa lub mienie, prawa lub mienie innych Przetwarzających dane lub kogokolwiek innego, kto mógłby zostać poszkodowany w wyniku takich działań.

Uwagi dotyczące przekazywania Danych osobowych

Należy pamiętać, że każda osoba, której Spółka może ujawnić Dane osobowe na mocy niniejszej Informacji, może znajdować się w kraju innym niż Państwa kraj, a kraj ten może zapewnić niższy poziom ochrony danych niż Państwa kraj. Wyrażając zgodę na niniejszą Informację, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie swoich Danych osobowych do kraju innego niż Państwa kraj.

Jak wspomniano powyżej, za każdym razem, gdy przekazujemy Dane osobowe za granicę, podejmujemy wymagane prawem kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Danych osobowych i zapewnienia, że są one traktowane zgodnie z niniejszą Informacją. Jeśli znajdują się Państwo w EOG lub w Wielkiej Brytanii, mogą Państwo zażądać kopii zabezpieczeń, które wprowadziliśmy w celu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w tych okolicznościach, korzystając z adresu e-mail podanego poniżej.

Bezpieczeństwo

Spółka podejmuje uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej, a zatem okres ten będzie się różnił w zależności od Państwa kontaktów z nami. Na przykład, jeśli dokonali Państwo u nas zakupu, będziemy przechowywać dane dotyczące Państwa zakupów przez okres niezbędny do celów wystawienia faktury, podatków i gwarancji. Możemy również przechowywać korespondencję z Państwem (np. jeśli złożyli Państwo reklamację dotyczącą produktu) tak długo, jak jest to konieczne do ochrony nas przed roszczeniami prawnymi. Jeżeli nie będziemy już musieli przechowywać Państwa danych, usuniemy je. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z subskrypcji naszych materiałów marketingowych, będziemy przechowywać Państwa adres e-mail, aby mieć pewność, że w przyszłości nie będziemy wysyłać do Państwa wiadomości marketingowych.

Przysługujące Państwu prawa

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają prawa osobom fizycznym w odniesieniu do Danych osobowych na ich temat, które są w posiadaniu organizacji. Jeśli chcą Państwo:

 • zażądać kopii Danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat; lub
 • zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych,

prosimy o wysyłanie pisemnych wniosków na adres dataprotection@dryvit.pl

Jeżeli zdecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać od nas informacji handlowych – pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie – mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich informacji, klikając łącze „zrezygnuj” znajdujące się na dole każdej handlowej wiadomości e-mail i aktualizując preferencje, lub kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@dryvit.pl

Uzyskiwanie dostępu do informacji i ich korygowanie

Dokładność i aktualność informacji jest bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na naszą zdolność do świadczenia odpowiednich usług na Państwa rzecz. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w Państwa danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@dryvit.pl

Dzieci

Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i nie przetwarzamy świadomie informacji o dzieciach poniżej trzynastego (13) roku życia bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku zebrania takich informacji byłoby to czysto przypadkowe i niezamierzone.

Zmiany w niniejszej Informacji

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Informacji w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej Informacji na naszej stronie internetowej. Państwa obowiązkiem jest zapoznanie się z Informacją za każdym razem, gdy przekazują nam Państwo informacje lub składają zamówienie.

Dane nieosobowe i pliki cookie

Dane nieosobowe

Dane nieosobowe to informacje, które dotyczą użytkownika, ale nie identyfikują go jako osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, takie jak typ przeglądarki, adres URL poprzedniej odwiedzanej strony internetowej, połączenie z Internetem, sprzęt używany do uzyskiwania dostępu do Witryny itp. Spółka bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich może automatycznie zbierać od Państwa pewne rodzaje Danych nieosobowych podczas korzystania z Witryny. Możemy również zbierać Dane nieosobowe, które dobrowolnie Państwo podają, takie jak informacje zawarte w kwestionariuszu lub ankiecie.

Możemy udostępniać Dane nieosobowe innym osobom trzecim, które nie zostały opisane powyżej. W takim przypadku możemy agregować lub de-identyfikować dane w taki sposób, aby osoby trzecie nie mogły połączyć danych z Państwem, Państwa komputerem lub urządzeniem. Agregacja oznacza, że łączymy Dane nieosobowe wielu osób tak, aby nie odnosiły się one do żadnej osoby. De-identyfikacja oznacza, że próbujemy usunąć lub zmienić pewne informacje, które mogą być użyte do powiązania danych z konkretną osobą.

Z wyjątkiem Danych osobowych, które Spółka może od Państwa zbierać, jak opisano w niniejszej Informacji, wszelkie materiały, informacje lub inne formy komunikacji, które użytkownik przekazuje, przesyła lub publikuje na stronie internetowej lub w poczcie elektronicznej do Spółki („Komunikacja”), będą uważane za jawne i niezastrzeżone. Spółka nie będzie zobowiązana do zachowania poufności lub powstrzymania się od ujawniania Komunikacji. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, włączanie i wykorzystywanie w inny sposób Komunikacji oraz wszystkich danych, obrazów, dźwięków, testów, pomysłów na produkty, sugestii lub ulepszeń, jak również wszystkiego, co jest w niej zawarte do jakichkolwiek celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

Pliki cookie

Zasadniczo można odwiedzać Witrynę bez ujawniania Spółce, kim Państwo są i bez ujawniania danych osobowych na swój temat. Jednakże Spółka i firmy świadczące usługi dla lub w imieniu Spółki mogą używać różnych technologii, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne (1×1 pikseli), do zbierania informacji nieosobowych, które można odczytać w wyniku wizyty. Będziemy wyraźnie prosić o wyrażenie zgody na używanie plików cookie na naszej stronie internetowej. Pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia ogólnych danych statystycznych dotyczących korzystania i wolumenu. Mogą Państwo kontrolować korzystanie z plików cookie w swojej przeglądarce (proszę odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, aby uzyskać więcej informacji), jednak w przypadku odrzucenia plików cookie niektóre lub wszystkie możliwości korzystania z naszej witryny mogą być ograniczone. Oprócz korzystania z plików cookie, Google Analytics analizuje trendy, administruje witryną, śledzi ruchy w obrębie witryny i gromadzi informacje demograficzne o całej naszej bazie użytkowników. Aby zrezygnować z funkcji śledzenia Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, proszę odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mogą oni również wykorzystywać i ujawniać informacje nieosobowe pochodzące z naszych kampanii reklamowych do celów sprawozdawczych, planowania i optymalizacji dostarczania treści, i oczywiście mogą to robić, jeśli wymagają tego przepisy prawa. Spółka może wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem Witryny w jakimkolwiek celu prawnym, w tym bez ograniczeń, w celu opracowania, wykorzystania i udostępnienia osobom trzecim (bezpłatnie lub za opłatą) zagregowanych informacji dotyczących trendów, produktów, wzorców bezpieczeństwa/prywatności i badań, prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i raportowania, pomiaru i raportowania, nauki, wyników i innych informacji statystycznych dotyczących dowolnego aspektu Witryny, z wyjątkiem tego, że Spółka nie będzie raportować zagregowanych danych w sposób, który pozwala na identyfikację takich informacji z jakimkolwiek użytkownikiem.

Nasza witryna może również zawierać media społecznościowe lub funkcje generowania leadów, takie jak przyciski i widżety Facebooka lub Twittera, takie jak udostępnianie tego przycisku. Funkcje te mogą zbierać Państwa adres IP, stronę, którą Państwo odwiedzają na naszej witrynie, oraz mogą ustawić plik cookie, aby funkcja działała prawidłowo. Serwisy społecznościowe oraz funkcje generowania leadów i widżety mogą być hostowane przez osoby trzecie. Państwa interakcje z tymi funkcjami i widżetami podlegają polityce prywatności firmy, która je udostępnia.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasza witryna może również zawierać media społecznościowe lub funkcje generowania leadów, takie jak przyciski i widżety Facebooka lub Twittera, takie jak udostępnianie tego przycisku. Funkcje te mogą zbierać Państwa adres IP, stronę, którą Państwo odwiedzają na naszej witrynie, oraz mogą ustawić plik cookie, aby funkcja działała prawidłowo. Serwisy społecznościowe oraz funkcje generowania leadów i widżety mogą być hostowane przez osoby trzecie. Państwa interakcje z tymi funkcjami i widżetami podlegają polityce prywatności firmy, która je udostępnia.

Pytania i skargi

Jeśli mają Państwo obawę lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki Spółka wykorzystywała Państwa Dane osobowe, w pierwszej kolejności powinni Państwo zgłosić to na piśmie do Spółki, na adres dataprotection@dryvit.pl

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z tego, jak Spółka rozpatrzyła Państwa sprawę lub skargę, mogą Państwo zwrócić się do krajowego organu ochrony danych.

 

Ostatnia aktualizacja maj 2018 r.

 

Administrator danych Strona określająca cele i sposoby przetwarzania danych.
Organ ochrony danych Właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za kwestie prywatności lub ochrony danych w jurysdykcji Spółki i/lub spółki stowarzyszonej;
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
Dane osobowe Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (tj. dane dotyczące pracowników Spółki, kontrahentów, wnioskodawców, pracowników sprzedawców i dostawców, kontrahentów, klientów, pacjentów korzystających z naszych produktów oraz osób korzystających z naszej strony internetowej lub centrów obsługi klienta). Obejmują one nazwiska, adresy, adresy e-mail, podania o pracę, informacje o koncie użytkownika i korespondencję. Dane osobowe mogą również obejmować informacje o przeglądaniu stron internetowych (np. dane powiązane z określonym plikiem cookie) oraz adresy IP, jeżeli takie informacje mogą być powiązane z konkretną osobą fizyczną.
Przetwarzanie Wszelkie działania z Danymi osobowymi t.j. ich gromadzenie, przechowywanie, uzyskiwanie dostępu do nich, łączenie z innymi danymi, przekazywanie ich osobom trzecim, a nawet ich usuwanie.

 

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.